Vår Arbetsprocess

Finn den rätta…

Vårt mål är att finna en person vars kompetens, erfarenhet och personlighet passar bäst för de aktuella uppdraget eller tjänsten

Att hitta rätt konsult eller ny medarbetare till sin organisation är viktigt för företagets utveckling och framgång. Ju mer kunskap vi har om er verksamhet och behov, desto lättare blir det för oss att finna den bäst lämpade kandidaten till er organisation.

Oberoende om det gäller en konsult eller en rekryteringslösning så är varje uppdrag och process unik. Men vi utgår ifrån en kompetensbaserad process i samtliga fall för att kunna göra en så subjektiv bedömning av kandidaten som möjligt.

Vi upprättar tillsammans en kravprofil för uppdraget eller tjänsten. Denna bygger på att vi först har upprättat er företagsprofil och en behovsanalys.

Utifrån den upprättade kravprofilen genomför vi våra kandidatsökningar, intervjuer, referenstagningar och bedömningar om vem eller vilka som kan vara de bäst lämpade personerna för ert uppdrag eller tjänst. Om ni önskar eller om det finns skäl för det genomför vi tester som ett komplement.

Vill ni hyra eller rekrytera?

Som en del i vår strävan att skapa långsiktiga relationer så följer vi er självklart genom hela processen;
inför, under och efter:

Inför (A) kandidatsökningen lägger grunden för att hitta rätt person. Här upprättas en företagsprofil, behovsanalys och en kravprofil. En genomarbetad profil och analys underlättar sökandet av lämplig konsult/lämplig kandidat för er rekrytering.

Under (B-D) processen sker sökandet av rätt kandidat utifrån upprättade profiler. Gallring, intervjuer, referenstagning, tester etc. Att löpande under processen ha en nära dialog mellan alla parter ser vi som mycket viktiga delar för att lyckas finna bästa möjliga kandidat.

Efter (E) att vi tillsammans har funnit den rätta kandidaten är överlämning, introduktion och uppföljning viktiga delar för samtliga parter. Vi prioriterar denna del då vi har sett positiva effekter av att inte släppa taget om processen för snabbt. Vi finns till hands både för företaget och konsulten/kandidaten under denna fas.

Vår arbetsprocess

Oavsett om det avser en konsult för en tid eller en rekrytering av en ny medarbetare till er organisation arbetar vi systematiskt och efter standardiserade processer för att möjliggöra jämförelser.

Vår arbetsprocess är uppbyggd i fem steg:

A – Upprättande av behovsanalys och kravprofil

 • Upprättar en företagsprofil
 • Upprättar en behovsanalys där vi kartlägger kompetens
  /personalbehovet
 • Fastställer start och längd på uppdraget
 • Utarbetar en kravprofil

B – Kandidatsökning

 • Utifrån profilerna söker vi efter en eller fler lämpliga kandidater
 • Intervjuer
 • Kvalitetssäkra handlingar
 • Referenstagning
 • Tester om så önskas

C – Presentation av kandidat till kunden

 • Presentera förslag på kandidat till kunden
 • Sammanföra kandidaten med kunden via en intervju
 • Återkoppla till båda parter efter intervjun med kunden

D – Acceptans

 • Få godkännande och accept av kunden
 • Få godkännande och accept av kandidaten
 • Start av anställning eller uppdrag

E – Uppföljning

 • Uppföljning sker med såväl kunden som kandidaten för att säkerställa att båda parter är nöjda